ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಹರು ಬ್ಲಾಗಿಗರು?

ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಬ್ಲಾಗಿನ ಕಡೆ ತಲೆಯೇ ಹಾಕದಿರುವರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಾಡುತಿಹರು?

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ - ಬದುಕಿನ ಪಯಣದ ಕವನ

ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ನಗರವೆಂದರೇನು? ಮನುಕುಲವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ಕಾಣದ ಕವಿತೆ

ಕಾಣದ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡದೆ ನಿನ್ನನು ಬಾಳಲಿ ಹೇಗೆ ...

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ..!

ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ…

ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ... ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ...

ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ…

ಬಂದು ಕೂತೈತೆ ಮನೆಮಂದಿ ನಡುವೆ ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ...