ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಹರು ಬ್ಲಾಗಿಗರು?

ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಬ್ಲಾಗಿನ ಕಡೆ ತಲೆಯೇ ಹಾಕದಿರುವರು.
ಏನಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಾಡುತಿಹರು?

ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ನಗರವೆಂದರೇನು?
ಮನುಕುಲವೆಂದರೇನು?
ಮನುಜನೆಂದರಾರು?
......
ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ಕಾಣದ ಕವಿತೆ

ಕಾಣದ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡಲಿ ಹೇಗೆ
ನೋಡದೆ ನಿನ್ನನು ಬಾಳಲಿ ಹೇಗೆ ...

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ..!

ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ…

ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ... ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ...

ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ…

ಬಂದು ಕೂತೈತೆ
ಮನೆಮಂದಿ ನಡುವೆ
ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ...

ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ

ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ

ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮವಯ್ಯಾ
ಆದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಿತಿಗೇ ಇರಲಯ್ಯಾ...