ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ…

ಬಂದು ಕೂತೈತೆ
ಮನೆಮಂದಿ ನಡುವೆ
ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ...