ನಾಳೆ (ಗಂಡನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಮಡದಿಗೆ!