ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ನಗರವೆಂದರೇನು? ಮನುಕುಲವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ಮನುಜಾಯಣ

ಹೆಸರೆಂದರೇನು? ವಿಳಾಸವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೧