ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ನಗರವೆಂದರೇನು? ಮನುಕುಲವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨