ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಹರು ಬ್ಲಾಗಿಗರು?

ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಬ್ಲಾಗಿನ ಕಡೆ ತಲೆಯೇ ಹಾಕದಿರುವರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಾಡುತಿಹರು?