ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ…

ಬಂದು ಕೂತೈತೆ ಮನೆಮಂದಿ ನಡುವೆ ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ...