ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ - ಬದುಕಿನ ಪಯಣದ ಕವನ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪುರಾಣ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪುರಾಣ

ಭಾವನೆಯೆಂಬ ಗೆಳತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂಬ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಯೋಚನೆಯೆಂಬ ಮಡದಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಪಿ ವಾನರಾಧೀಶನೆಂಬ ಕವಿ...