ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ..!

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಡು.. !

ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ.. ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ..
ಕನ್ನಡ ನಾಡಲಿ ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ?!