ಜಾಗರಣೆ

ಹಿಡಿಯಿತೆಂದಿನಿಂದ ಹಾಳು ಪ್ರೇಮ ರೋಗ...

ಕಾಲದ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ…

ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯ ಬವಣೆಯ ತಿರುವಿನಲಿ... ಕಾಲದ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ... ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಪಯಣ...

ನೆನಪುಗಳು…

ನೆನಪುಗಳು.. ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೇಸರವಾಗುವುದು.. ಆ ದಿನಗಳು.. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು.. ಇನ್ನಿಲ್ಲವೆಂದು!

ನಾಳೆ (ಗಂಡನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಮಡದಿಗೆ!