ನಾಳೆ (ಗಂಡನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಮಡದಿಗೆ!

ನಾಳೆ (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ!