ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

ನಗರವೆಂದರೇನು? ಮನುಕುಲವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨

Advertisements

ಮನುಜಾಯಣ

ಹೆಸರೆಂದರೇನು? ವಿಳಾಸವೆಂದರೇನು? ಮನುಜನೆಂದರಾರು? ...... ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೧