ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತು ಹೃದಯ…

ಹೃದಯ ಹಾಡಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ ರಾಗವ..
ಮನವು ಬಯಸಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ ನಾದವ..

ಕಂಗಳಿಗೆ ದೂರವಾದರೇನು?
ಮನದ ಮನೆಯಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿನ್ನ
ನೆನೆದಾಗ ಕ್ಷಣದಲೇ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು
ತುಂಬುವೆ ಅದೇ ಕಂಗಳಲಿ…

ಕರ್ಣಗಳಿಗೆಟುಕದ ದನಿ ನಿನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿ
ಮನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ಸೇರುವವು
ಹೃದಯ ಮಿಡಿತದೊಳು…

ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿದೆ ಹೃದಯ..
ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನೆನೆದು
ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಿದೆ ಮನ..
ನೆನಪ ಹನಿಗಳಲಿ ನೆನೆದು…

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2009 Pradeep Hegde. All rights reserved.

6 thoughts on “ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತು ಹೃದಯ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s