ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರು

ಜಾತಿ-ಧರ್ಮವೆಂದು ನೆತ್ತರೇಕೆ ಸುರಿಸುವಿಯಯ್ಯಾ
ಮೈ ಬಾಗಿಸಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಯ್ಯಾ..

ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಯ್ಯಾ
ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರಯ್ಯಾ..

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಾಚರಣೆಗಳನೇಕೆ ಮಾಡುವಿಯಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ..

ಎಲ್ಲವನೂ ಹೊರುವುದು ಭುವಿಯಯ್ಯಾ
ಅದಕೆ ನಿನ್ನಂತಹಾ ಪಾಪಿಯು ಭಾರವಯ್ಯಾ..

ಸರ್ವರನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ ದೇವನಯ್ಯಾ
ಅವನ ಹೆಸರಲಿ ಕೊಲುವ ನೀನು ರಕ್ಕಸನಯ್ಯಾ..

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
(ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರು! (2003))
©2008 Pradeep Hegde. All rights reserved.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Blood_1.svg By inky2010 (openclipart.org) [CC0], via Wikimedia Commons

7 thoughts on “ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.