ನಾಳೆ (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ
ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ!

ಪಾಠ ಕಲಿವೆನು ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಊಟ ಬಡಿಸುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಮನೆಯಿಂದ ಓಡುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ನಾಳೆ ಯಾಕೆ? ಇಂದೇ ಓಡು ಎನುವಳು!!
 

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)

©2003 Pradeep Hegde. All rights reserved.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s